nài nỉ

nài nỉ

Hòa nhạt Prague, Pique nài nỉ các Cule hãy kiên nhẫn【nài nỉ】:​Barcelona hòa đáng thất vọng trước Sla