Việt Nam có cần xây thêm một SVĐ hiện đại?: Cần có thiết chế thể thao đúng tầm

Việt Nam có cần xây thêm một SVĐ hiện đại?: Cần có thiết chế thể thao đúng tầm

Trong tương lai gần, có thể sân Mỹ Đình không đủ điều kiện đáp ứng được những nhiệm vụ này mà cần có